Средствата за финансиране на социални услуги през 2018 г. са над 230 млн. лв.

Политиката за интеграция на хората с увреждания е един от основните приоритети на Министерството на труда и социалната политика. Доказателство за това са увеличените с 81 млн. 400 хил. лв. средства за политиката за хора с увреждания в бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2018 г., което в относително изражение е увеличение с 43,5% спрямо разходите за тази политика и бюджета на министерството за 2017 г.

Това заявява социалният министър Бисер Петков в отговор на депутатско питане за политиката за интеграция на хората с увреждания, предаде репортер на БГНЕС.

С планираните 68 млн. 400 хил. лв. по Програма „Интеграция на хора с увреждания“ в бюджета на Министерството на труда и социалната политика за тази година е гарантирана устойчивостта на социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“. По този начин са създадени и по-благоприятни условия за подобряване качеството на живот и възможностите за социална интеграция на над 20 хиляди хора с увреждания, добавя министърът. Той уточнява и че е създадена работна група със задача до 30 май 2018 г. да разработи стандарт за финансиране социалната услуга „Личен асистент“ като делегирана от държавата дейност чрез общинските бюджети и Механизъм за определяне на натуралните показатели по общини. Работят няколко работни групи с различни задачи.

С бюджет 2018 г. е предоставен допълнително финансов ресурс за 2018 г. в размер на 13 милиона за месечни добавки за социална интеграция на хората с увреждания, в резултат на увеличението на гарантирания минимален доход от 65 на 75 лв. от началото на годината, подчертава Петков.

Той заявява още, че през месец ноември 2017 г. е приета Методика за извършване на социална оценка при определяне на индивидуалните потребности на хората с увреждания. Методиката има за цел да даде насоки и улесни специалистите от констативните комисии при организацията и изготвянето на социалната оценка на лицата с увреждания, с цел идентифициране на възможностите за интеграция на лицето с увреждане, както и да установи ефективен механизъм за определяне необходимата социална подкрепа. Министерството на труда и социалната политика подготви концепция относно експертизата на работоспособността, която в края на месец октомври 2017 г. беше внесена в Народното събрание.

Хората с увреждания са приоритетна рискова група и в програмите за подпомагане по Закона за социалното подпомагане. Определени са по-облекчени условия за достъп до месечна и целева помощ за отопление спрямо другите целеви групи, подпомагани по реда на този закон.

Ключова роля за насърчаване социалното включване на децата и пълнолетните лица с увреждания имат социалните услуги в общността. За 2018 г. са увеличени средствата за финансиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности с 19,5 млн. лв. спрямо тези за 2017 г., като общият им размер е 230 млн. 900 хил. За периода от 2014 г. до 2018 г. са разкрити общо 124 нови социални услуги с капацитет 1946 места.

С приетия от правителството от началото на 2018 г. първи план за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа е осигурено финансиране за сто нови социални услуги, които са насочени основно към пълнолетните лица с различни форми на увреждане, подчертава министърът.

Бисер Петков
Бисер Петков / БГНЕС

През миналата година е създадена работна група с широко представителство за подготовка на Закон за социалните услуги, със срок за изпълнение на задачата 15 октомври 2018 г. Този срок съм го потвърждавал и на последното изслушване в Комисията за правата на гражданите, така че ще бъде спазен. В края на май очакваме широкопредставителната работна група, която е широко представителство на неправителствените организации, да представи пълна концепция за този закон.

Съгласно приетия от Министерския съвет Национален план за действие по заетостта през 2018 г. активната политика на пазара на труда приоритетно е насочена към няколко целеви групи на пазара на труда, като в това число са и безработните лица с трайни увреждания с две подгрупи – безработни лица с квалификация, но с потребност от активиране, и безработни лица без квалификация.

С изпълнението на Националния план ще бъде субсидирана заетостта на 1990 лица с трайни увреждания, от тях нововключени 200 броя, като за тази цел е осигурен финансов ресурс от 9 млн. 280 хил. лв.

Хората с увреждания са сред приоритетните целеви групи на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ с управляващ орган МТСП. Общата стойност на предоставените средства по операциите, насочени към хора с увреждания, е 343 млн. лв. до момента, а броят на лицата с увреждания, които са обхванати от мерките, е близо 75 700. На последното заседание на Комитета за наблюдение на Програмата, проведено на 15 май, са одобрени три нови операции, насочени към хора с увреждания, с бюджет от около 40 млн. лв.

Със заповед от 9 март на министъра на труда, съгласувано с министъра на здравеопазването, за първи път след 2008 г. е актуализиран Списъкът на медицински изделия, за предоставянето на които хората с увреждания ползват целева помощ от държавата. В него са включени три нови важни за децата медицински изделия, а именно: вертикализатори за деца с увреждания, детски рингови инвалидни колички и детски инвалидни колички. Прецизирани са медицинските условия, експлоатационните срокове и необходимите медицински документи за отпускане на целевите помощи за помощни съоръжения и медицински изделия.

Реализираните от Министерството на труда и социалната политика действия и мерки в областта на политиката за интеграция на хората с увреждания са ясен израз на водената последователна политика в подкрепа на хората с уврежданията, която ще продължим да следваме и в бъдеще, завършва отговорът на министър Петков. /БГНЕС