Увеличават се болните от деменция

Домът за стари хора с деменция "Димитър Папазов" вКазанлък
Домът за стари хора с деменция "Димитър Папазов" вКазанлък / БГНЕС

Министерството на здравеопазването е ангажирано с проблемите на пациентите с всички заболявания, включително и с проблемите на пациентите, страдащи от болестта на Алцхаймер и други състояния, свързани с деменция.

В отражение на това този проблем е включен в Националната здравна стратегия 2020. Това заявява здравният министър Кирил Ананиев в отговор на депутатско питане за болните от Алцхаймер и други болести, свързани с деменции, предаде репортер на БГНЕС.

Един от трите основни приоритети на Национална здравна стратегия 2020 е „Създаване на условия за здраве за всички през целия живот". В него са представени политики, насочени към различните възрастови групи, както и към отделни групи от населението - хора с увреждания, с психични проблеми, уязвими групи.

В Националната здравна стратегия е посочено, че в последните години всички развити страни отдават значимост на проблемите, свързани с деменциите, поради две основни причини - високата заболеваемост, особено изразена в страни със застаряващо население като България и спецификата на грижите за пациентите, които ангажират много ресурси на специалистите и семействата.

Отразена е и констатацията, че в България все още липсват адекватни здравни и социални политики и услуги за болните с деменция и техните семейства. С оглед на това е заложено като необходимо да се развие система за ранна диагностика на дементните състояния, когато може да се прецени рискът от развитие на дементен процес и да се изработи план за грижи, които да забавят прогресиращия ход на заболяването. Тя следва да бъде подкрепена от мрежа от специализирани услуги в общността - дневни центрове, центрове за временно и постоянно настаняване на дементните пациенти и осигуряване на социална защита и психологическа подкрепа на семействата на болните. Изграждането на мрежа от достъпни и качествени интегрирани здравно-социални услуги в общността ще има превантивна роля по отношение на институционализацията на тези лица, подчертава Ананиев.

Сградата на Министерство на здравеопазването
Сградата на Министерство на здравеопазването / БГНЕС

Част от предвидените мерки за изпълнение на политиката са свързани с: насърчаване на здравословния начин на живот през целия жизнен цикъл и здравословно остаряване със специален акцент за хората над 50 годишна възраст; развитие на специализирани здравни услуги за превенция на заболяванията и усложненията, характерни за възрастните хора; подкрепа на мерки за преминаване от институционален и медицински модел на грижи за възрастните хора към услуги, предлагани в общността и семейната среда, вкл. развитие на дългосрочната грижа; подкрепа за изграждане на адекватна мрежа от интегрирани здравно- социални услуги в общността и домашна среда; обучение за персонала, предоставящ здравни услуги за възрастни хора, в т.ч. в областта на психологическата помощ и подкрепа за възрастни хора, дългосрочни грижи и др.; подобряване на взаимодействието между държавния и неправителствения сектор при предоставяне на здравни и социални услуги за възрастни и превенция на насилието.

Ананиев подчертава, че вече е прието изменение на Закона за здравето, с което са регламентирани интегрирани здравно-социални услуги. Това са дейности, чрез които медицински специалисти и специалистите в областта на социалните услуги ще предоставят здравни грижи и медицинско наблюдение и ще осъществяват социална работа, включително в домашна среда, в подкрепа на деца, бременни жени, хора с увреждания и хронични заболявания и възрастни хора, които имат нужда от помощ при изпълнение на ежедневните си дейности. Предстои с наредба на Министерски съвет да бъдат определени условията и редът за предоставянето на тези услуги, критериите и стандартите за тяхното качество и редът за осъществяване на контрола по спазването им.

По въпроса за наличие на лекарствен продукт за забавяне развитието на болестта, министърът подчертава, че НЗОК заплаща напълно или частично лекарствени продукти за домашно лечение. /БГНЕС